Nazilli
+17°C
Yağmur
ANA SAYFA
S.S.S
ŞİKAYET FORMU
BİZE ULAŞIN

Haberler


20

 

 SAYIN ÜYEMİZ ;                                           

    

         5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 08 Ekim 2017 Pazar günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki yazılı esas ve usuller uygulanacaktır.

            Seçim, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulan sandık kurulunca borsamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

            Oy verme işlemi saat: 08.00'da başlayacak ve saat 17.00'ye kadar devam edecektir.

            Seçim; gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılacaktır.

            Seçme ve Seçilme hakkına haiz üye listeleri 21-22-23 Eylül 2017 günlerinde Borsa binasında askıda tutulacaktır. Seçim takvimi ise seçim süresince askıda kalacaktır.

            Borsa organları seçimlerine katılma nitelikleri şunlardır:

            A-SEÇME YETERLİLİKLERİ: Borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

            a)Seçim tarihi itibariyle en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olmak,

            b)Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

            c)Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin ana sözleşmeye uygun şekilde şirketi temsil ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olmaları,

            Bu bend kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

            d)Borsaya kaydını gerektiren Ticari ve Sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

            e)Kanunun 32'nci maddesi uyarınca seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden seçmen listelerine dahil edilmiş olmak, gerekir.

            "Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz."

 

            B-SEÇİLME YETERLİLİKLERİ: Borsa organlarına seçilebilmek için;

            a)Seçim tarihi itibariyle, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az iki yıldan beri borsaya kayıtlı olmak,

            b)Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

            c)İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

            d)"Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle yada devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,"

            e)Kanunun 32'nci maddeleri uyarınca seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,      

              f)Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,      

            g)Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.

            ğ)Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin ana sözleşmeye uygun şekilde şirketi temsil ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olmaları ve bu durumun seçimlerden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

            Bu bend kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

            "Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcisinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir."

            "Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden borsa organlarına seçilemez."

            Meclise Seçilecek Üye Sayısı: Borsamızda en az yedi meslek grubu, kurulamadığı için, kayıtlı üyeler doğrudan 4 yıl için 14 kişilik borsa meclisini ve aynı sayıda yedek üyelerini seçeceklerdir. Gerçek kişiler meclis üyeliğine gerçek kişi olarak, Tüzel kişiler ise meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Bu nedenle, oy pusulalarında meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece ünvanının yazılması zorunludur.

 

            Oy Verme İşlemi: Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar oy verenin kimliğinin resmi kuruluşça verilen T.C. kimlik nosunun bulunduğu belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

            Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olduklarına dair son 90 gün içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicil memurluğunca tastik edilmiş ekte gönderilen belgeyi ve T.C. nosunun bulunduğu kimliğini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir.

            Oylar herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflara konulması suretiyle kullanılır.

            Seçmenlerin hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları veya oy pusulalarını gizli olarak yazmaları için, kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulasının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

            Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, Mükellefiyette yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

            • Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, yada açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tesbit olunur.

            • Görev yasağı : Bir borsanın meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri aynı faaliyet alanı içinde bulunan başka bir oda veya borsanın meslek komitesi veya meclisinde görev alamaz.

            • Aynı faaliyet alanı içinde bulunan birden çok oda ve borsaya kayıtlı tüzel kişiler, temsilcilerinin farklı gerçek kişiler olması şartıyla bu kuruluşların meslek komitesi ve meclislerinde görev alabilir.

            • Borsaların meclis üyeliğine seçilmiş gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, 17/07/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi olarak kurulan odalarda görev alamazlar. Bu durumda olanlar, seçimlerin kesinleşmesinden itibaren (15) gün içinde ilgili oda veya borsa yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu süre içinde bildirmedikleri takdirde, ilgili oda ve borsadaki meslek komitesi ve meclis üyelikleri kendiliğinden sona erer.

 

Not: Tereddüt edilen konularda                                                                

          Genel Sekreterlikten bilgi alınabilir.                                          

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                       Saygılarımla

 

                                                                                                                                                  Nilüfer AŞIKOĞLU

                                                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKİ: Tüzel Kişiler için Yetki Belgesi

         (Ticaret Sicil müdürlüğüne onaylatılacaktır.)

Okunma Sayısı: 1605
resim